Survey (Hebrew)

נא להתמלא הסקר שלנו!

שכן יקר:
אם היתה לך פעולת גומלין מקצועית עם המונטיכאלו מפטר מחלקה, נא לקחת כמה רגעים לגמור את הסקר החשוב הזה. פידבק אזרח באיך אנחנו מוסרים את שרותי החירום שלנו מהותיים, זה נותן לנו להעריך ומשפר את השרות שלנו. אנחנו מעריכים את הקלט שלך ומעריכים את ההשתתפות שלך ותומכים. תודה.

לחץ לצפייה באנגלית
לחץ לצפייה בשפה הספרדית

housefire

 

Fire Rescue

 

Firefighters in Action